Kdo hradí opravy v pronájmu: nájemce, nebo majitel?

V odst. 2 § 2257 nového občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. stojí, že nájemce v pronajatém bytě hradí pouze běžnou údržbu a drobné opravy, které souvisejí s užíváním bytu. V odst. 1 stejného paragrafu však je, že pronajimatel musí byt nebo dům po dobu nájmu udržovat ve stavu způsobilém k užívání. Kdo tedy hradí jakou opravu?

Co je běžná údržba bytu v nájmu?

Běžnou údržbou je myšleno udržování bytu v dobrém stavu, do čehož se počítá i úklid a čištění bytu včetně zařízení a vybavení. Nájemce by měl zařízení udržovat ve funkčním stavu a pravidelně kontrolovat, zda funguje. Do toho pak spadá i kontrola termostatických hlavic s elektronickým řízením, vodovodních baterií, ale i hlásiče kouře.Dále také nájemce hradí sám malování, tapetování a opravu omítek. Patří sem také čištění obkladů stěn, podlah a podlahových krytin a zanesených odpadů.

Předávací protokol u nájmu

Práva nájemce, ale i pronajimatele nejen v situaci výměny a oprav dokáže dobře ochránit předávací protokol. Do toho by mělo být zahrnuto veškeré vybavení bytu, které vlastník nájmu přenechává k užívání nájemci, a to ideálně i s fotografiemi.Vybavení domácnosti a stav, ve kterém je byt předán nájemci, by měl být také zanesen do nájemní smlouvy, ve které si mohou obě strany ustanovit, kdo a za jakých podmínek bude hradit jakou opravu anebo výměnu.

Co jsou drobné opravy bytu?

Jedná se o opravy bytu a jeho vnitřního vybavení, jestliže vybavení spadá do vlastnictví pronajímatele. Přesný výčet drobných oprav, který má v bytě hradit nájemce, nový občanský zákoník nijak nedefinuje. Přesný výčet však vymezuje § 4 Nařízení vlády č. 308/2015 Sb. , o vymezení pojmů běžná údržba a drobné opravy související s užíváním bytu.Drobné opravy bytu podle nařízení vlády

Nájemce je povinen uhradit opravu v nájmu:

• u jednotlivých vrchních částí podlah a podlahových krytin,
• v případě výměny prachů a lišt,
• u částí dveří a oken, jejich součástí, kování a klik,
• u výměny zámků (i u elektronického otevírání vstupních dveří bytu),
• u rolet, žaluzií, klik a kování, jestliže zasahuje do vnitřního prostoru bytu,• u výměny uzavíracích ventilů u rozvodu plynu (neplatí pro hlavní uzávěr),
• u kamen na pevná paliva, plyn a elektřinu, kouřovodů (vyjma opravy radiátorů a rozvodů ústředního topení),
• vodovodních výtoků a zápachových uzávěrek,
• u digestoří, ohřívačů vody, sprch, bidetů, umyvadel, van, kuchyňských sporáků, dřezů, splachovačů, vařičů, kuchyňských linek a vestavěných i přistavěných skříní,
• u zvonků, domácích telefonů, přijímačů satelitního vysílání, řídících jednotek ventilace a klimatizace,
• a u mnoho dalšího.

Náklady na drobné opravy v pronájmu

Za údržbu a drobnou opravu v bytě se můžou považovat i ty opravy nebo výměny, které nejsou uvedeny v § 4. To vždy ale jen v případě, že kompletní částka za jednu opravu nepřesáhne 1 000 Kč. Pokud by se mělo provést několik oprav za sebou anebo oprav více věcí, které spolu souvisejí, o tom, zda budou hrazeny nájemcem nebo pronajímatelem, rozhodne součet plateb.
Při součtu se pak vychází z podlahové plochy bytu a ostatních prostorů, které k němu náleží. Z balkónů, lodžií, teras a sklepů se započítává pouze polovina. Každý metr čtvereční se pak vynásobí částkou 100 Kč. Pokud by se tedy jednalo o byt o velikost 40 m2 a roční náklady na opravu by přesáhly částku 4 000 Kč, nemohou se považovat za drobné opravy.
Do částky 1000 Kč a i do součtu se však nepočítají výdaje na dopravu a jiné náklady s tím spojené. Ty tedy hradí nájemce.

Opravy bytu, které hradí pronajímatel

Pokud v bytě nebo na zařízení či vybavení vznikne vada, která nespadá pod běžnou údržbu a drobné opravy, nájemce je povinen oznámit problém pronajímateli. Pokud by šlo o vadu, která v případě neodstranění může způsobit další poškození bytu, vybavení, zařízení anebo třeba i bytu sousedů, je třeba ji ohlásit neprodleně. To samé platí i o vadě, která by znemožňovala běžné bydlení.Jestliže ji pronajímatel v přiměřené době neodstraní, může je odstranit nájemce a následně po pronajímateli požadovat proplacení úhrady anebo slevu z nájemního. To ale vše za předpokladu, že vše majiteli ohlásil.

Když byt nebo vybavení domácnosti v nájmu poškodíte sami

Pokud sám nájemce anebo osoby, které s ním bydlení v nájmu sdíleli, způsobí nějakou škodu, opravu nebo výměnu vždy hradí nájemce. V tomto ohledu je odpovědný i za ostatní členy své domácnosti.

zdroj: Lucie Mečířová, Finance.cz BYDLENÍ

Kontaktní formulář

Napište aktuální rok